استان تهران ، شهر تهران ، بلوار دهکده المپیک زیبا دشت بالا پاساژ گلستان 21