درباره ما

آيا مايليد شهر را در دستانتان بگيريد؟

زمرد به شما اين امكان را مى دهد. با اپليكيشن زمرد به راحتى مى توانيد آنچه را كه نياز داريد بيابيد. تمام مشاغل و خدمات شهرى با تعيين فاصله مكانى و مسير دسترسى به آنها در اختيار شماست. 

در جريان حراج ها، تخفيفات و ليست تعرفه هاى هر مركز قرار بگيريد، مقايسه كنيد و با فراغ بال بهترين ها را انتخاب كنيد.